DOPORUČENÁ ÚPRAVA VÝŠE HODINOVÝCH SAZEB

(aktualizace k 1. 1. 2014)

 

  1. Pozemní  /  inženýrské  /  technologické  stavby,  objekty  a  zařízení

Vzhledem k nárůstu míry inflace od vydání dokumentu Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě – část II. Pozemní / inženýrské / technologické stavby, objekty a zařízení v aktualizovaném znění k 31.12.2008 o 2,5 % s účinností

od 1.1.2014 doporučuje představenstvo ČKA autorizovaným osobám používat upravené hodinové sazby uvedené v odstavci 1.14 dokumentu podle níže upravené tabulky.

Procentní zvýšení hodinových sazeb odpovídá procentuálnímu růstu míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ1. Pro přepočet cen od 1. ledna 2011 na úroveň cen k 31. prosinci 2013 v České republice se

používá výpočtový koeficient 1,067.

 

Výpočet %  nárůstu spotřebitelských cen 1. 1.2011  – 31.12.2013:

1,019 x 1,033 x 1,014 = 1,067 = 6,7 %

 

Závěr:  Průměrné spotřebitelské ceny vzrostly v časovém období od 1.1.2011 do 31.12.2013 o 6,7 %.

 

 

 Tabulka  hodinových  sazeb dle náročnosti odborné činnosti

 

Charakter odborné činnosti funkce Požadavky na výkony Výše sazby k 1.1.2011 Aktualizovanávýše sazby Kč/hod
velmi vysoce kvalifikovaná –     hlavní architekt-     hlavní inženýr-     expert–     zkušební–     inženýr –     stanovení koncepce-     celkové vedení a-     koordinace–     řešení zvláště–     obtížných problémů 962,- a výše 1026,- a výše
vysoce kvalifikovaná –     vedoucí-     architekt-     vedoucí-     inženýr –     odpovědnost za-     vedení zakázky-     řešení obtížných-     problémů 722,- 962,- 770,- 1026,-
středně kvalifikovaná –     – projektant –     vedení dílčích částí-     zakázky-     řešení dílčích–     problémů 541,- 722,- 577,- 770,-
méně kvalifikovaná –     -konstruktér –     řešení konstrukčních-     úkolů 301,- 541,- 321,- 577,-
pomocné činnosti málo kvalifikované, popřípadě nekvalifikované –     – technik –     pomocné práce a-     řešení jednotlivých-     dílčích úkolů 180,- 301,- 192,- 321,-

 

 

 

1 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

 

  1. Územní  plánování  a  obory  související

Aktualizovaná základní hodinová sazba (zhs) uvedená v odstavci 1.1.4 dokumentu Výkony a honoráře

– část I. Územní plánování a obory související (k 1. 1. 2011) se ve vazbě na míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ se s účinností od 1. 1. 2014 mění

–     na částku 458,- Kč (bez DPH) jako hodinový průměr pro územně plánovací dokumentaci nebo

na její úroveň postavenou urbanistickou studii a

–     na částku 618,- Kč (bez DPH) pro ostatní práce.

 

Výpočet %  nárůstu spotřebitelských cen 1. 1. 2 011  – 31. 12. 2013:

1,019 x 1,033 x 1,014 = 1,067 = 6,7 %

 

Závěr:  Průměrné spotřebitelské ceny vzrostly v časovém období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 o 6,7 %.

 

Zdroj: http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vyse_hodinovych_sazeb_2014.pdf