Dotace na elektromobil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „poskytovatel dotace“ nebo „MPO“) na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 6.1.2020 v rámci Výzvy Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita V. výzva (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy 3, rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Elektromobil pro práci.“, registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019793 (dále jen „Projekt“), takto:

Poskytnou dotaci příjemci:

Jméno žadatele: Ing. et Ing. Stanislav Mach.

Celkové způsobilé výdaje: 1 483 000,00 Kč

Dotace: 444 900,00Kč

Datum zahájení Projektu: 6. 1. 2020

Plánované datum ukončení Projektu: 28. 6. 2021

Popis projektu: Projekt je zaměřen na zakoupení 1ks elektromobilu kategorie M1 s pohonem všech kol.

Závěry a výsledky: Projekt byl realizován a je úspěšně provozován v místě podpory.

Fotografie realizovaného projektu:

HODINOVÉ SAZBY

 • Únor 14, 2016
 • blog

DOPORUČENÁ ÚPRAVA VÝŠE HODINOVÝCH SAZEB

(aktualizace k 1. 1. 2014)

 

 1. Pozemní  /  inženýrské  /  technologické  stavby,  objekty  a  zařízení

Vzhledem k nárůstu míry inflace od vydání dokumentu Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě – část II. Pozemní / inženýrské / technologické stavby, objekty a zařízení v aktualizovaném znění k 31.12.2008 o 2,5 % s účinností

od 1.1.2014 doporučuje představenstvo ČKA autorizovaným osobám používat upravené hodinové sazby uvedené v odstavci 1.14 dokumentu podle níže upravené tabulky.

Procentní zvýšení hodinových sazeb odpovídá procentuálnímu růstu míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ1. Pro přepočet cen od 1. ledna 2011 na úroveň cen k 31. prosinci 2013 v České republice se

používá výpočtový koeficient 1,067.

 

 Výpočet %  nárůstu spotřebitelských cen 1. 1.2011  – 31.12.2013:

1,019 x 1,033 x 1,014 = 1,067 = 6,7 %

 

 Závěr:  Průměrné spotřebitelské ceny vzrostly v časovém období od 1.1.2011 do 31.12.2013 o 6,7 %.

 

 

 Tabulka  hodinových  sazeb dle náročnosti odborné činnosti

 

Charakterodborné činnosti funkce Požadavky na výkony Výše sazby k1.1.2011 Aktualizovanávýše sazbyKč/hod
velmi vysocekvalifikovaná –     hlavníarchitekt-     hlavní inženýr-     expert

–     zkušební

–     inženýr

–     stanoveníkoncepce-     celkové vedení a-     koordinace

–     řešení zvláště

–     obtížných problémů

962,- a výše 1026,- a výše
vysocekvalifikovaná –     vedoucí-     architekt-     vedoucí-     inženýr –     odpovědnost za-     vedení zakázky-     řešení obtížných-     problémů 722,- 962,- 770,- 1026,-
středněkvalifikovaná –     – projektant –     vedení dílčíchčástí-     zakázky-     řešení dílčích

–     problémů

541,- 722,- 577,- 770,-
méně kvalifikovaná –     -konstruktér –     řešení konstrukčních-     úkolů 301,- 541,- 321,- 577,-
pomocnéčinnosti málo kvalifikované, popřípadě nekvalifikované –     – technik –     pomocné práce a-     řešení jednotlivých-     dílčích úkolů 180,- 301,- 192,- 321,-

 

 

 

1 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

 

 1. Územní  plánování  a  obory  související

Aktualizovaná základní hodinová sazba (zhs) uvedená v odstavci 1.1.4 dokumentu Výkony a honoráře

– část I. Územní plánování a obory související (k 1. 1. 2011) se ve vazbě na míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů ČSÚ se s účinností od 1. 1. 2014 mění

–     na částku 458,- Kč (bez DPH) jako hodinový průměr pro územně plánovací dokumentaci nebo

na její úroveň postavenou urbanistickou studii a

–     na částku 618,- Kč (bez DPH) pro ostatní práce.

 

 Výpočet %  nárůstu spotřebitelských cen 1. 1. 2 011  – 31. 12. 2013:

1,019 x 1,033 x 1,014 = 1,067 = 6,7 %

 

 Závěr:  Průměrné spotřebitelské ceny vzrostly v časovém období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 o 6,7 %.

 

Zdroj: http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vyse_hodinovych_sazeb_2014.pdf

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební řízení

§ 108

(1) Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

(2) Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

(3) Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103. Takovou žádost stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji posoudí jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což stavebníkovi sdělí.

§ 109

Účastníkem stavebního řízení je pouze

a) stavebník,

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

§ 110

(1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

(2) K žádosti stavebník připojí

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu“),

b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,

c) plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,

d) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy4),

e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

(3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

(4) Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze stavebníkovi.

(5) Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.

(7) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o stavební povolení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

§ 111

(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

(2) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

(3) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se doručuje pouze stavebníkovi.

§ 112

(1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

(2) Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může stavební úřad upustit, jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Upustí-li od ústního jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň je upozorní, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

§ 113

(1) Stavební úřad může ve stavebním řízení na svůj náklad přizvat autorizovaného inspektora; navrhne-li stavebník přizvat autorizovaného inspektora, hradí jeho náklady.

(2) Stavební úřad může ve stavebním řízení přizvat na svůj náklad projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru (dále jen „hlavní projektant“); navrhne-li stavebník přizvání hlavního projektanta, hradí jeho náklady.

(3) Doručuje-li se účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se oznámení doručuje do vlastních rukou.

§ 114

Nová zelená úsporám.

Jak požádat o podporu krok za krokem

Seznamte se s podmínkami programu

Program se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 v platném znění, další pokyny jsou pak uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“). Oba dokumenty naleznete na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY. 

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Interaktivní formulář žádosti se zpřístupní po kliknutí na ikonku Podat žádost na úvodní stránce programu. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „KP fondu“), kde vám bude podání žádosti umožněno.

Před vlastním podáním žádosti je nutné učinit následující kroky:

1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek

Splnění podmínek pro zařazení do programu musíte doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí:

 • z projektové dokumentace
 • z energetického hodnocení budovy

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách:

Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování:

a) energetického auditu a energetického posudku,

b) průkazu

Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

2. Projednejte váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš záměr s příslušným stavebním úřadem. Pokud to je nutné, upravte odborný posudek, ale pouze ve spolupráci s jeho zpracovatelem.

3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který musí být řádněvyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem energetického hodnocení. Krycí list obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů provedených opatření a předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Formulář krycího listu je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE →KRYCÍ LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PRO OBLAST PODPORY A, B NEBO C

4. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému programu

Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti. Na stránkách programu se vám po kliknutí na ikonkuPodat žádost objeví nejprve registrační formulář, který vás vyzve k založení uživatelského účtu. V registračním formuláři vyplníte svoji emailovou adresu, na které bude probíhat komunikace mezi vámi a fondem, své jméno a příjmení a heslo pro přístup do uživatelského účtu. K dokončení registrace musíte použít verifikačního odkazu, který vám bude zaslán (po odeslání registračního formuláře) na emailový kontakt, který jste uvedli v registračním formuláři. Údaje vyplňované při registraci (tzn. e-mail a heslo) vám slouží k opětovnému přihlášení do webového rozhraní informačního systému programu, prostřednictvím kterého se žádosti podávají. Při vyplňování formuláře žádosti o podporu mějte při ruce Krycí list technických parametrů. Některé údaje v něm obsažené budete při vyplňování žádosti potřebovat. Odesláním formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti. V rámci evidence je žádosti přiděleno unikátní číslo žádosti. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání finančních prostředků v dané výzvě. Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání volné finance, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. V momentě přísunu dalších peněz z prodeje emisních povolenek do programu, budou žádosti automaticky zařazeny mezi aktivní žádosti, a to v takovém pořadí, ve kterém byly zaevidovány do informačního systému. O této skutečnosti budete písemně informováni.

POSTUP REGISTRACE:

www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → REGISTRACE → vyplnění emailu, jména, příjmení, hesla → REGISTROVAT → dokončení registrace prostřednictvím verifikačního odkazu zaslaného na email.

POSTUP PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI:

www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → PŘIHLÁŠENÍ → vyplnění emailu a hesla → PŘIHLÁSIT.

Pozor!

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo režimu blokové výjimky. Podrobné informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekciVEŘEJNÁ PODPORA.

5. Doručte KP fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti v informačním systému programu je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z KP fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. Seznam všech KP fondu naleznete v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ. Zásilka musí být viditelně označena „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti. Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo k elektronickému podání žádosti. Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je za poslední den lhůty brán nejbližší následující pracovní den.

Příklad počítání lhůt:

pocitani lhut.png

Seznam povinných příloh k dodání na KP fondu:

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI:

 • Podepsaný formulář žádosti o podporu – formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem programu při evidenci žádosti a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, případně zplnomocněné osoby určené na základě plné moci.
 • Odborný posudek – tj. projektová dokumentace a energetické hodnocení v požadovaném rozsahu dle zvolené oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v kapitole 5 Závazných pokynů.
 • Krycí list technických parametrů s výkazem výměr – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → KRYCÍ LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PRO OBLAST PODPORY A, OBLAST PODPORY B NEBO OBLAST PODPORY C.

DOKUMETY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA:

 • Doklad o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), zřizovací listina u příspěvkových organizací. Předkládají pouze právnické osoby a fyzické osoby podnikající. (originál nebo prostá kopie)
 • Plná moc – pouze v případě, že žadatele při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba. Lze použít formulář plné moci, který je k dispozici v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → PLNÁ MOC.
 • Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové péče stanoví, že u jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze realizovat opatření z oblasti podpory A standardními postupy, případně stanoví-li další podmínky omezující provedení podporovaných opatření. (originál nebo prostá kopie)

Všechny dokumenty musí být předloženy v listinné podobě v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak). Úplný seznam povinných příloh je uveden v kapitole 4 Závazných pokynů.

Výše uvedené přílohy jsou nezbytné pro úspěšné podání žádosti. Po realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen doložit další přílohy, kterými prokáže, že všechna energeticky úsporná opatření byla řádně dokončena (viz krok 10). Pokud podáváte žádost zpětně po realizaci úsporných opatření, stačí doručit všechny povinné přílohy najednou.

6. Kontrola žádosti fondem

Nejprve je žádost spolu s dokumenty kontrolována z hlediska úplnosti a formální správnosti (lhůta na formální kontrolu je zpravidla 3 týdny). Po úspěšně uzavřené formální kontrole pak následně specifická kontrola, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti (specifická kontrola trvá také zpravidla 3 týdny). Fond může oba kroky kontroly sloučit do jediné, jsou-li žádost a dodané podklady k žádosti dostatečné pro provedení specifické kontroly. V případě nedostatků vás fond písemně (emailem) vyzve k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám bude poskytnuta přiměřená lhůta. V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a podpora nebude poskytnuta.

Pozn.: Žádost o prodloužení musí být podána nejpozději poslední den stanovené lhůty. Žádat je nutné vždy písemně – poštou nebo emailem.

7. Akceptace žádosti

Bude-li vaše žádost po formální i věcné stránce v pořádku, Fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba podporovaná opatření zrealizovat a doložit dokumenty nutné pro vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu. U správně podaných žádostí je žadatel o akceptaci informován zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti (popřípadě do 3 týdnů, probíhá-li formální a specifická kontrola současně). S realizací plánovaných opatření však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se akceptační dopis nezasílá. V takovém případě je žádost ihned po akceptaci podrobena závěrečnému vyhodnocení.

8. Zajistěte si odborný technický dozor

V souladu s podmínkami programu je vaší povinností zajistit odborný technický dozor. V oblasti podpory A je činnost odborného technického dozoru finančně dotována.

9. Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele a zrealizujte opatření

Při realizaci úsporných opatření jste povinni prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě, že vyberete výrobky ze Seznamu výrobků a technologií splnění technických vlastností dokládat nemusíte. Vyhledávání v Seznamu výrobků a technologií

Opatření z oblasti podpory A a C musí realizovat dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. Všechna opatření je třeba provést podle schváleného odborného posudku a jejich realizaci je třeba dokončit a doložit příslušnými dokumenty nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise. Tato lhůta se počítá ode dne akceptace žádosti a pro jednotlivé oblasti podpory je stanovena následovně:

 • 18 měsíců pro oblast podpory A
 • 24 měsíců pro oblast podpory B
 • 9 měsíců pro oblast podpory C
10. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Řádné dokončení realizace podporovaných opatření je nutné doložit fondu předložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynůa pokynů uvedených v sekci doložení realizace, a to nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise. Fond provede kontrolu, v případě zjištění nedostatků vás písemně vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu. O prodloužení této lhůty je možné požádat, avšak neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti o podporu ukončena. Závěrečné vyhodnocení žádosti trvá zpravidla 3 týdny od akceptace žádosti, nejsou-li zjištěny žádné nedostatky.

11. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“). Tento dokument vám bude zaslán poštou.

Pozn.: Je-li žadatelem organizační složka státu, je vydán dokument Registrace akce a Stanovení výdajůna financování akce organizační složky státu (dále jen „Registrace a stanovení výdajů“).

Spolu s těmito dokumenty vám bude zaslán také formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém musíte vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis žadatele) potvrdit souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musíte doručit (osobně nebo doporučenou poštou) ve stanovené lhůtě na KP fondu. Nedoručení potvrzení o přijetí dotace fondu bude považováno za porušení podmínek programu.

12. Výplata dotace

Dotace je vyplacena na váš bankovní účet uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, je tedy možné očekávat vyplacení dotace přibližně za 9 týdnů od podání žádosti.

13. Závěrečné vyhodnocení akce

Závěrečné vyhodnocení akce se provádí po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů a po výplatě dotace. Tento informativní dokument vám bude zaslán emailem, případně na vyžádání v listinné podobě.

Nejvýhodnější zdící stavební materiál

Tepelná akumulace, relaxační doba a vliv zateplení.

P

Pří projektování je velice důležitá volba obvodových konstrukcí kdy se setkáváme s požadavkem investora na volbu co nejlepší stavební konstrukce s přihlédnutím k tepelně-technickým vlastnostem za co nejlepší cenu. Volba obvodového zdiva zajímá spoustu investorů, protože toto rozhodnutí s sebou nese nižší viditelné pořizovací náklady, ale i nižší případné náklady na zateplení. V rámci této problematiky jsem se snažil najít co možná nejvýhodnější stavební materiál v poměru „cena/výkon“. Jako nejrozumnější a nejvíce průkazné bylo srovnání jednotlivých zdících prvků na základě relaxační doby, jelikož vysoká relaxační doba má za následek zkrácení otopné sezóny.

Výhodou porovnávání jednotlivých stavebních materiálů podle relaxační doby oproti součiniteli prostupu tepla je to, že se při výpočtu relaxační doby používá nejen součinitel tepelné vodivosti λ [W/m.K] ale taky tloušťka dané konstrukce, tepelná kapacita [Jkg-1K-1] a hustota daného materiálu [kgm-3]. Díky tomu dostaneme mnohem lepší obraz o dané konstrukci než při samotném srovnávání hodnot součinitele prostupu tepla jelikož i zde vycházíme z tepelné vodivosti, kterou ale obohacujeme o další podstatné návrhové členy.

„Relaxační doba vyjadřuje schopnost obvodové stěny akumulovat teplo a přispívat k teplotní setrvačnosti a stabilitě v interiéru a také ke zkrácení topné sezóny. Stěny s vysokou akumulací mají dlouhou relaxační dobu. Jde o jednočíselný parametr, který přibližně říká, za jak dlouho po vypnutí topení (=přerušení vstupu tepla do stěny na interiérové straně) klesne rozdíl teplot mezi vnitřní a venkovní povrchovou teplotou stěny na cca 35 % původního rozdílu. Jednoduchost je vykoupena nepřesností, která plyne z předpokladu „stacionárního“ chladnutí.“ [1]

 

„Relaxační doba jednoduchým způsobem reprezentuje tepelně-akumulační schopnost obvodové stěny. Stěny s vysokou tepelnou akumulací mají dlouhou relaxační dobu. Vysoká tepelná akumulace má pak příznivý vliv na teplotní setrvačnost a stabilitu v interiéru.“ [46]

V tabulce níže je srovnáno 74 nejdostupnějších obvodových zdících prvků s cílem najít ten nejvýhodnější.

Pokud bychom tedy interpretovali data z tabulky tak je zde patrná ta skutečnost že nejvýhodnější obvodové stavební materiály jsou šířky 400mm a více. Dochází zde totiž k tomu efektu, že změna tloušťky stavebního materiálu směrem dolů neznamená tak výraznou změnu ceny. Je zde vidět značná převaha cihelného zdiva, na prvních příčkách cihelné zdivo jednoduše překonalo Liapor, Ytong, Best, Sendwix, jelikož ceny těchto zdících prvků jsou mnohonásobně vyšší a alespoň co se týká porovnávacích vlastností ty nejsou dostatečné, aby dokázaly konkurovat cihelnému bloku.

Nejvýhodnější zdící stavební materiály.

Pořadí Název  Tloušťka zdiva [mm] Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] Měrná tepelná kapacita c [J/kg.K] Hustota ρ
[kg/m3]
Tepelná akumulace Spotřeba [ks/m2] CENA/KS CENA/m2 RELAXAČNÍ DOBA (HODIN) NÁKLADY NA 1h RELAXAČNÍ DOBY
1. KMB Profiblok 440 440 0,26 1000 720 316800 16 35 560 162 3,46
2. KMB PROFIBLOK 440 BRUS 440 0,27 1000 710 312400 16 35 560 153 3,65
3. HELUZ FAMILY 50 broušená 500 0,16 1000 640 320000 16 67 1072 270 3,97
4. POROTHERM 44 EKO+ 440 0,22 1000 640 281600 16 45 720 171 4,21
5. Porotherm 44 440 0,3 1000 750 330000 16 39 619 145 4,27
6. Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 500 0,19 1000 680 340000 16 65 1040 241 4,32
7. POROTHERM 44 Profi DRYFIX 440 0,25 1000 750 330000 16 49 784 176 4,47
8. KMB PROFIBLOK 400 400 0,33 1000 720 288000 16 32 512 114 4,48
9. POROTHERM 40 Profi 400 0,27 1000 780 312000 16 43 690 153 4,5
10. KMB PROFIBLOK 400 BRUS 400 0,33 1000 710 284000 16 32 512 113 4,54
11. HELUZ PLUS 44 440 0,25 1000 600 264000 16 40 640 140 4,56
12. POROTHERM 44 Profi 440 0,26 1000 750 330000 16 48 768 168 4,56
13. HELUZ FAMILY 50 2in1 500 0,11 1000 650 325000 16 115 1840 403 4,57
14. POROTHERM 40 Profi DRYFIX 400 0,27 1000 780 312000 16 44 704 153 4,6
15. Porotherm 40 400 0,33 1000 760 304000 16 35 560 121 4,64
16. POROTHERM 40 EKO+ 400 0,24 1000 640 256000 16 41 659 142 4,64
17. HELUZ STI 44 broušená 440 0,22 1000 580 255200 16 45 720 155 4,64
18. POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX 440 0,21 1000 680 299200 16 57 912 191 4,78
19. Porotherm 36,5 365 0,35 1000 780 284700 16 32 512 106 4,82
20. POROTHERM 44 EKO+ Profi 440 0,21 1000 640 281600 16 55 880 180 4,9
21. HELUZ STI 49 broušená 490 0,2 1000 600 294000 16 61 976 197 4,95
22. POROTHERM 40 EKO+ Profi 400 0,23 1000 640 256000 16 49 786 149 5,29
23. Porotherm 38 S Profi 380 0,3 1000 760 288800 16 43 688 127 5,42
24. HELUZ PLUS 38 380 0,29 1000 595 226100 16 35 560 103 5,44
25. HELUZ FAMILY 44 broušená P10 440 0,19 1000 650 286000 16 69 1104 202 5,46
26. HELUZ PLUS 44 broušená 440 0,24 1000 600 264000 16 50 800 147 5,46
27. POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX 400 0,23 1000 640 256000 16 51 811 149 5,46
28. HELUZ PLUS 36,5 365 0,3 1000 600 219000 16 33 528 96,2 5,49
29. POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX 365 0,33 1000 780 284700 16 40 640 113 5,66
30. HELUZ STI 44 440 0,22 1000 580 255200 16 56 896 155 5,78
31. POROTHERM 36,5 Profi 365 0,34 1000 780 284700 16 40 640 110 5,84
32. POROTHERM 42,5 T Profi 425 0,17 1000 650 276250 16 81 1296 219 5,91
33. HELUZ FAMILY 38 broušená 380 0,22 1000 640 243200 16 56 896 148 6,06
34. HELUZ PLUS 40 broušená 400 0,27 1000 600 240000 16 45 720 118 6,11
35. Porotherm 50 T Profi 500 0,15 1000 680 340000 16 118 1888 307 6,15
36. Porotherm 50 T Profi Dryfix 500 0,15 1000 680 340000 16 118 1888 307 6,15
37. HELUZ STI 40 broušená 400 0,24 1000 580 232000 16 50 800 129 6,21
38. HELUZ FAMILY 44 2in1 P10 440 0,14 1000 640 281600 16 110 1760 273 6,45
39. HELUZ STI 38 broušená 380 0,25 1000 590 224200 16 50 800 119 6,71
40. HELUZ PLUS 36,5 broušená 365 0,29 1000 600 219000 16 42 672 99,7 6,74
41. HELUZ PLUS 38 broušená 380 0,28 1000 595 226100 16 45 720 107 6,74
42. Porotherm 44 T Profi 440 0,17 1000 680 299200 16 101 1616 237 6,81
43. Porotherm 44 T Profi Dryfix 440 0,17 1000 680 299200 16 101 1616 237 6,81
44. HELUZ FAMILY 30 broušená 300 0,29 1000 670 201000 16 41 656 91,5 7,17
45. HELUZ FAMILY 38 2in1 380 0,17 1000 650 247000 16 94 1504 196 7,67
46. Porotherm 38 T Profi Dryfix 380 0,19 1000 680 258400 16 89 1424 183 7,79
47. HELUZ PLUS 40 400 0,28 1000 600 240000 16 56 896 113 7,9
48. YTONG Lambda+ P2-350 450 0,192 1000 350 157500 7 131 874 110 7,93
49. Porotherm 38 T Profi 380 0,2 1000 680 258400 16 89 1424 173 8,21
50. Porotherm 30 S Profi 300 0,5 1000 800 240000 16 32 512 61 8,39
51. KMB PROFIBLOK 300 300 0,63 1000 770 231000 16 25 400 45,5 8,8
52. HELUZ FAMILY 25 broušená 250 0,35 1000 660 165000 16 34 544 61,6 8,83
53. Porotherm 36,5 T Profi 365 0,2 1000 650 237250 16 92 1472 159 9,25
54. Porotherm 30 T Profi Dryfix 300 0,23 1000 650 195000 16 72 1152 113 10,2
55. YTONG Theta+ P1,8-300 499 0,164 1000 300 149700 13 96 1280 123 10,4
56. KMB PROFIBLOK 365 365 0,45 1000 770 281050 29 29 841 80,1 10,5
57. HELUZ FAMILY 30 2in1 300 0,24 1000 680 204000 16 75 1200 113 10,6
58. Porotherm 30 T Profi 300 0,24 1000 650 195000 16 72 1152 108 10,6
59. HELUZ PLUS 30 uni 300 0,61 1000 710 213000 16 29 464 43,5 10,7
60. HELUZ PLUS 30 uni broušená 300 0,53 1000 710 213000 16 36 576 50,8 11,3
61. HELUZ P15 30 300 0,61 1000 700 210000 16 31 496 42,9 11,6
62. Liatherm 365 365 0,33 1000 600 219000 16 63 1008 87 11,6
63. Liatherm 425 365 0,29 1000 600 219000 16 74 1184 99,7 11,9
64. HELUZ P15 30 broušená 300 0,53 1000 700 210000 16 38 608 50,1 12,1
65. HELUZ PLUS 25 250 0,5 1000 660 165000 16 36 576 41,9 13,7
66. HELUZ FAMILY 25 2in1 250 0,31 1000 670 167500 16 62 992 71,1 14
67. Liapor SL 365 0,25 1000 500 182500 16 97 1552 97,1 16
68. HELUZ PLUS 25 broušená 250 0,49 1000 660 165000 16 44 704 42,9 16,4
69. KMB PROFIBLOK 240 240 0,76 1000 730 175200 16 29 464 27,9 16,6
70. HELUZ P15 25 250 0,68 1000 740 185000 16 38 608 33,4 18,2
71. HELUZ P15 25 broušená 250 0,6 1000 740 185000 16 46 736 38,5 19,1
72. SENDWIX 8DF-D 240 1,248 1000 1270 304800 16 39 624 26,7 23,3
73. SENDWIX 16DF-LD 240 1,222 1000 1220 292800 8 85 680 26,4 25,8
74. BEST UNIKA 20 200 1,964702 1000 980 196000 10 38 380 9,23 41,2

Pozn. Jedná se o průměrné ceny materiálů z 06/2015 speciální nabídky a zvýhodněné ceny nejsou započítávány vždy se musí postupovat individuálně.

 

graf1

Náklady na 1H relaxační doby

 

 

 


[1] Tepelná akumulace stěny a relaxační doba [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/7-tepelna-akumulace-steny-a-relaxacni-doba/